Algemene voorwaarden – Healthy Fest Schotland | 6 & 7 april 2019 Coast to Coast

Algemene voorwaarden Healthy Fest presents: Coast to Coast

 1. Gevaren en risico’s

1.1. Je verbindt je ertoe deel te nemen aan het evenement met volledige kennis en begrip van de risico’s die gerelateerd zijn aan deelname aan het evenement. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om kennis te nemen van de verbonden risico’s en je wordt sterk aangeraden om elk mogelijk voorzorgsmaatregel te nemen om zulke risico’s uit te sluiten. Indien je onzeker bent ten aanzien van de risico’s, dien je voor het evenement contact met ons op te nemen voor advies. Deelname aan het evenement is derhalve volledig op eigen risico.

1.2. Door deelname aan het evenement bevestig je dat je begrijpt, erkent en accepteert dat het evenement een potentieel gevaarlijk sportevenement is. Je erkent en accepteert dat deelname aan een evenement zoals dit evenement potentieel gevaarlijk is en dat er diverse risico’s verbonden zijn aan deelname. Zulke risico’s en gevaren omvatten (maar zijn niet beperkt tot) verkeersongelukken, botsingen met voetgangers of voertuigen en/of vaste of bewegende objecten, en onachtzaamheid van andere weggebruikers. Verder bevestig je dat je volledig begrijpt en accepteert dat jouw deelname aan het evenement mogelijkerwijs resulteert in lichamelijk letsel en/of de dood, of die van anderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de nodige voorzichtigheid en zorg te betrachten.  RTL is alleen aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt en die tevens het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan RTL toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen RTL is verzekerd en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd onder de verzekering van RTL. Niet voor vergoeding in aanmerking komen o.a. gevolgschade, immateriële schade en/of schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van RTL.

1.3 Je erkent en aanvaardt dat de route van het evenement vergt dat je moet rennen en/of fietsen op openbare wegen en/of ruw of ongelijk terrein, en dat dit gevaren en risico’s met zich meebrengt. Door deelname aan het evenement verklaar je dat je alle mogelijk voorzichtigheid zal betrachten bij het gebruik maken van het parcours van het Evenement.

1.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van adequate (reis-, annulerings) verzekeringen.

1.5. RTL is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, diefstal en/of schade aan jouw eigendommen die in bewaring worden gegeven aan RTL (bijv. bij de startlocatie).

 1. Gezondheid / Conditie

2.1 Je erkent en aanvaardt dat deelname aan het evenement belastende fysieke inspanning inhoudt omdat je gedurende hele lange perioden (zo mogelijk onder slechte/zware weersomstandigheden) actief dient te zijn. Door deelname aan het evenement, erken je en stem je ermee in dat het jouw volledige eigen verantwoordelijkheid is dat jouw (lichamelijke)conditie tenminste voldoende is om te voldoen aan de eisen van het evenement. Door deelname verklaar je in goede gezondheid te verkeren en dat dat jouw gezondheid voldoende is om deel te nemen aan het evenement. Indien je vragen hebt ten aanzien van het vereiste fitheidsniveau, dien je advies in te winnen bij RTL voordat je deelneemt aan het evenement.

2.2 Je verklaart aan de organisatie naar waarheid alle informatie te hebben verstrekt, die noodzakelijk is voor deelname. Hieronder vallen onder andere alle medische/fysieke gegevens alsmede informatie die van invloed zou kunnen zijn op jouw deelname aan het evenement.

 1. Evenementsregels

3.1 Door deelname aan het evenement verklaar je tijdens het evenement de toepasselijke wetten, reglementen en (evenements)regels die (in Nederland en/of op de locatie van het evenement, i.c. het Verenigd Koninkrijk) gelden, in acht te nemen, met inbegrip van en zonder beperking van snelheidsregels, verkeerswetgeving en wetgeving betreffende het bezit of gebruik van alcohol, verdovende middelen of verboden middelen.

3.2 Je stemt ermee in dat het niet-nakomen van de voorwaarden die van toepassing zijn op het evenement, naar eigen goeddunken van RTL, kan leiden tot jouw diskwalificatie van het evenement.

3.3 Om veiligheidsredenen ben je verplicht de volgende regels in acht te nemen:

 • Je dient te allen tijde respect te tonen voor het milieu, grondeigenaren, lokale gemeenschappen/bewoners en andere weggebruikers;
 • Zorg ervoor dat je altijd de juiste (verplichte en/of aanbevolen) kleding draagt;
 • Zorg ervoor dat je de timing chip op de juiste wijze draagt;
 • Assisteer andere deelnemers die medische bijstand nodig hebben en waarschuw de veiligheidssteward/organisatie;
 • Verlaat nooit het parcours;
 • Maak geen gebruik van externe hulp (o.a. openbaar vervoer en/of auto’s) gedurende het evenement;
 • De beslissing van de organisator is in alle gevallen definitief.

3.4 Je dient voor jezelf en je teamgenoten te zorgen. Zorg ervoor dat in een noodgeval, je de aandacht trekt om andere deelnemers te waarschuwen. Gedurende het hele evenement zullen er EHBO’ers aanwezig zijn. In sommige gevallen zal het contactnummer van de organisator beschikbaar gesteld worden als noodnummer.  In het geval van een echte noodsituatie, dient 112 gebeld te worden. In alle andere gevallen dien je het protocol te volgen dat specifiek voor noodgevallen tijdens het evenement is uitgegeven.

3.5 Je dient gepaste kleding (gelet op het type evenement en omstandigheden) te dragen. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemer om de juiste kleding, schoeisel en andere kledingstukken te dragen. RTL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deelnemers die schade en/of letsel leiden als gevolg van het dragen van ongeschikte kleding of schoeisel.

3.6 Er wordt van je verwacht dat je hindernissen en andere uitdagingen op het parcours op een verstandige wijze aanpakt/benadert. Richtlijnen voor jouw eigen veiligheid:

 • Overweeg om een hindernis of uitdaging te omzeilen als je (1) er geen vertrouwen in hebt, (2) als je noemenswaardige angst hebt of (3) op enigerlei wijze geblesseerd bent. Neem alleen een hindernis als je het met zekerheid kan aanpakken, en je zeker bent dat je dit veilig kan doen.
 • Zorg ervoor dat de aanloop naar de hindernis of uitdaging, en de hindernis of uitdaging zelf vrij zijn van belemmeringen.
 • Als de organisatie aanwijzingen/instructies geeft, volg deze dan ook op.
 • Indien je besluit om andere deelnemers te helpen, wees dan voorzichtig en vraag hun toestemming zonder op ongepaste wijze hard te duwen of door ongepast fysiek contact te maken.
 • Onderneem geen stunts en sloof je niet uit.
 • Let op je omgeving, houd je hoofd, armen en handen vrij van uitsteeksels.
 • Check je landingsplaats voordat je spring of je jezelf laat zakken vanaf een hindernis of uitdaging.
 • Land met beiden voeten. Buig je knieën om de shock op te vangen.
 • Zorg dat je niet in de buurt van hindernissen blijft staan.
 • Doorloop alleen eenmalig de hindernis.
 • Haast je niet.
 • Duw niet tegen en dring jezelf niet op aan andere deelnemers.
 • Mocht je onderwater komen slik dan geen water in.

3.7 Het evenement is een buitenevenement dat zal plaatsvinden tijdens uiteenlopende weersomstandigheden. Je dient daarom goed voorbereid te zijn op de weersomstandigheden gedurende de dag in kwestie. De eigenschappen van de hindernissen, bouwwerken en het terrein kunnen wijzigen als gevolg van veranderende weersomstandigheden.

3.7 Heb respect voor natuur en milieu en deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat geen afval achter op (een onderdeel van) het parcours.

3.8 Indien RTL materiaal en/of uitrusting ter beschikking stelt, dien je dit materiaal met zorg en respect te behandelen. Bij schade (bewust, kwaadwillig en/of uit nalatigheid) of verlies dien je de kosten voor het vervangen van het beschadigd/verloren materiaal/uitrusting aan RTL te vergoeden.

3.9 Je stemt ermee in dat indien je een rugnummer/label ontvangt van RTL je dit zichtbaar dient te tonen en dit te allen tijde gedurende het evenement zichtbaar moet zijn. Het is niet toegestaan om het rugnummer te wijzigen of, op enigerlei wijze, te beschadigen. Het is niet toegestaan om andere merkmaterialen op enigerlei wijze te bevestigen aan je racenummer of shirt, ook niet tijdelijk.

3.10 De vlucht zal door Transavia worden uitgevoerd, waarop de Algemene Vervoersvoorwaarden van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden Toegangsbewijzen Evenementen RTL Live Entertainment

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden toegangsbewijzen evenementen RTL Live Entertainment (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen RTL Nederland B.V. (RTL) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door RTL georganiseerd evenement bestelt of koopt (Klant). Deze Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze vereenkomsten tot stand komen via een door RTL voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (Verkoopadres).

1.2 Onder evenement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: (muziek)-uitvoeringen, opnames van (live) televisieprogramma’s, andersoortige manifestaties en evenementen in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen RTL en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een toegangsbewijs voor het evenement bij RTL dan wel een door RTL ingeschakeld Verkoopadres bestelt of koopt.
2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege RTL verstrekt document of een barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van RTL. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs dat als eerste wordt gescand bij aanvang van het evenement of die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang tot het evenement. RTL mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de Klant is). RTL is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door RTL dan wel een door RTL ingeschakeld Verkoopadres verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de door RTL ingeschakelde Verkoopadressen of bij RTL zelf garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Klant verstrekt. Indien de Klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail) kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. RTL kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 Het toegangsbewijs kan niet worden geruild of ter restitutie worden aangeboden.

 1. Verbod doorverkoop

3.1 De Klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken, tenzij de daarvoor bestemde overdracht van het ticket via Paylogic is gebruikt, zie hier.

3.2 De Klant is jegens RTL gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De Klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens RTL voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

 1. Verplichtingen van de klant

4.1 De Klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De Klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om RTL onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan bij wet en regelgeving aangewezen personen.

4.4 Het is verboden professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen professioneel fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de Klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De Kant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van RTL, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden. In dat kader beseft de Klant zich dat tevens aanvullende voorwaarden of regelementen van de exploitant van de plaats waar van het evenement wordt gehouden van toepassing kunnen zijn (denk aan gebruik garderobe, kluisjes of consumptiemunten).

 1. Rechten van RTL

5.1 Bij overtreding door de Klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden is RTL gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan RTL al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan.

5.2 RTL behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien RTL dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is RTL gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op schadevergoeding ten aanzien van enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 RTL behoudt zich het recht voor een toegangsbewijs te annuleren, in geval van (maar niet gelimiteerd tot): (i) verdenking van wederverkoop door de Klant of gelieerdheid van de Klant aan een wederverkoper, (ii) verdenking van doorgeven van een pre-sale code aan derden door de Klant, (iii) verdenking dat de Klant meer dan het maximaal toegestaan aantal toegangsbewijzen bestelt.

5.5 RTL is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames (Opnames) van het evenement te (laten) maken. Door het bezoeken van het evenement stemt de Klant er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijke Opnames van hem worden gemaakt. Voor zover noodzakelijk, geeft de Klant RTL – thans bij voorbaat – onvoorwaardelijke toestemming om de Opnames wereldwijd en onbeperkt te gebruiken en te exploiteren in de ruimste zin deze woords. Klanten die in de Opnames voorkomen kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.

 1. Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera, heeft RTL het recht naar eigen inzicht het evenement te verschuiven naar een andere datum, het evenement te verplaatsen naar een andere locatie of het evenement te annuleren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd en/of locatie zal zijn. Hoewel RTL zal proberen de Klant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen middels digitale communicatie, media en social media, kan RTL niet garanderen dat de Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden vóór de datum van het evenement. Klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste contactgegevens bij het bestellen van het toegangsbewijs. RTL is niet gehouden tot vergoeding van kosten die de Klant in dit kader heeft gemaakt.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door RTL wordt geannuleerd, zal RTL uitsluitend verplicht zijn de vergoeding die de Klant voor het toegangsbewijs aan RTL, al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan te restitueren. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een Verkoopadres, na overhandiging door de Klant aan dit Verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten).

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door RTL wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de Klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een Verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de Klant voor dit toegangsbewijs aan RTL, al dan niet via een Verkoopadres, heeft voldaan. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het Verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de Klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het Verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste (nieuwe) datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een Verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Er vindt geen restitutie plaats ten aanzien van zogenaamde 0-euro tickets (vrijkaarten). Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.4 Indien het evenement op dezelfde datum als gevolg van of in verband met overmacht door RTL wordt verplaatst naar een andere locatie blijft het toegangsbewijs geldig voor de vervangende locatie waarop het evenement zal plaatsvinden. Er vindt geen restitutie plaats. RTL is verplicht de locatiewijziging tijdig te maken, zowel op de oorspronkelijke evenementlocatie als in de regionale media en voor zover bekend via sms en e-mail.

 1. Aansprakelijkheid RTL

7.1 RTL is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan RTL toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen RTL is verzekerd en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd onder de verzekering van RTL. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
1. gevolgschade;

 1. immateriële schade; en
 2. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van RTL.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de Klant voor eigen risico, in die zin dat RTL geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 RTL zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 RTL is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 RTL is ook niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.6 RTL aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de door de Klant bij derde partijen – anders dan de door RTL op haar website vermelde officiële Verkoopadressen – verkregen toegangsbewijzen. RTL kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

       8. (Aan)betaling en betalingstermijn

8.1 De volledige reissom van de reis moet altijd uiterlijk 60 kalenderdagen vóór uw vertrek aan ons zijn betaald. Als u een reis bij ons boekt en de periode tussen boeking en uw vertrek is langer dan 60 kalenderdagen, dan moet u als aanbetaling €700,- van de reissom direct bij boeking aan ons betalen. Is die periode 60 kalenderdagen of korter, dan is geen aanbetaling van toepassing. In dat geval moet de volledige reissom direct bij boeking aan ons worden betaald.  Aanbetalingen worden in geen enkel geval gerestitueerd. Wij adviseren u om een adequate reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

       9. Slotbepalingen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Klant en RTL ontstaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen RTL en de Klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.